Kumberi
Kumberi
Uchandiona
Uchandiona
Hmm uchandiona
Chengetedza rudo rwemoyo wangu
Nyararidza kuchema kwehana yangu
Umire-mire ndirwire hondo dzangu
Ndoo kuti ndizive kuti ndiwe Darlie wangu
Chengetedza huchi hwandinomora
Ndiraramise nesadza raunomona
Kumarehwa-rehwa haiwa usandishora
Ndoo kuti ndizive kuti ndiwe Darlie wangu
Haiwa sango
Ndofura sora
Mwedzi ndoturunura
Gomo ndokoromora (chimhandara)
Kuti uzive kuti ndiwe darlie wangu
Kana sango
Ndofura sora
Mwedzi ndoturunura
Gomo ndokoromora (chimhandara)
Kuti uzive kuti ndiwe darlie wangu
Mbiri yekundari
Fume ndine mabori
Haungandishori
Rudo kumberi
Usandidire mari
Ayee ayee yee
Ndozvinoita ndizive kuti ndiwe darlie wangu
Mbiri yekundari
Fume ndine mabori
Haungandishori
Rudo kumberi
Usandidire mari
Ayee ayee yee
Ndozvinoita ndizive kuti ndiwe darlie wangu
Chii chakutambudza
Pfumo rangu ndosimudza
Pasina anoti yanganudza nyatsondicherechedza
Senzira ini ndoyeredza
Ndomira newe dia
Hee uchandiona
Ah yi hee ah hi yee
Chii chakutambudza
Pfumo rangu ndosimudza
Pasina anoti yanganudza nyatsondicherechedza
Senzira ini ndoyeredza
Ndomira newe dia
Hee uchandiona
Hai ye hai yeeah
Haiwa sango
Ndofura sora
Mwedzi ndoturunura
Gomo ndokoromora (chimhandara)
Kuti uzive kuti ndiwe darlie wangu
Kana sango
Ndofura sora
Mwedzi ndoturunura
Gomo ndokoromora (chimhandara)
Kuti uzive kuti ndiwe darlie wangu
Mbiri yekundari
Fume ndine mabori
Haungandishori
Rudo kumberi
Usandidire mari
Ayee ayee yee
Ndoo zvinoita ndizive ndiwe darlie wangu
Mbiri yekundari
Fume ndine mabori
Haungandishori
Rudo kumberi
Usandidire mari
Ayee ayee yee
Ndoo zvinoita ndizive ndiwe darlie wangu
(Saxophone solo)
Hai
Hai hai
Hai
Kumberi
Kumberi
Uchandiona
Uchandiona
Hmm uchandiona
(Instrumental)
Haiwa sango
Ndofura sora
Mwedzi ndoturunura
Gomo ndokoromora (chimhandara)
Kuti uzive kuti ndiwe darlie wangu
Kana sango (sango)

source