watora moyo wangu wese
wakanaka kupfuura shamwari dzako dzese

source